Uddannelse i Familieopstilling og Systemiske Opstilling København

Blog forfatter

Familieopstilling som metode

Der er intet nyt under solen, siger et gammelt ordsprog. Ikke desto mindre, sammensatte den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger for omkring 30 år siden kendte metoder og discipliner inden for en bred vifte af eksistentiel menneskekundskab, psykologiske traditioner og terapeutiske erfaringer, som hurtigt skulle vise sig at blive en anderledes måde at forstå og arbejde med mennesker på.

For informationsmøder og åbne aftener, indhold og øvrige spørgsmål kan du besøge vores hjemmeside www.ISFO.dk

Familieopstilling eller familiekonstellation, skiller sig på mange måder ud fra andre metoder, da der kan skabes adgang til meget dybtliggende mønstre, som ofte er de egentlige indre aktører i forviklingerne. Herved kan man skabe healing og forsoning på områder, som oftest er utilgængelige for jeg'et og personlighedstrukturen.

Metoden er under konstant udvikling, og ikke kun Hellinger selv, men også andre, har bidraget betydeligt til metodens muligheder og videreudvikling. Redskabet bruges i dag ikke kun til familierelaterede problemer, men også individuelle temaer, i erhvervs- og organisatoriske sammenhænge, inden for politik, i krigs- og konfliktområder, i forhold til børn, unge og pædagogik, som parterapi og alvorlige psykiske lidelser, mm.

OM AT "OPSTILLE"
Metoden benytter sig af, hvad man kan kalde ”et vidende felt". Det er et slags informationsfelt, som er indlejret i den enkelte, som rummer helheden. Her kan man få adgang til helt eller delvis utilgængelige informationer. Men har indenfor andre discipliner beskrevet dette fænomen. Fra bl.a. kvantefysikken taler man om "The zero point field" og neurovidenskaben taler om spejlneuroner, men vi kender selv i form af intuition, indskydelser, mavefornemmelse, etc.

Man lægger desuden vægt på ”radikal inklusivitet”, da vanskelige og gentagende mønstre inden for et system (familien, parforholdet, etc. oftest har rod i ekskluderede, fornægtede og ignorerede at personer, informationer eller elementer. Får dette element eller denne person sin retmæssige placering, ændres helheden.
Metoden giver på en enkelt måde mulighed for at se det store og hele billede, og at forstå betydningen af ”inklusivtet”, af systemer og sammenhænge. Vi vil se, at vores udfordringer og problemer ofte har rod i eksklusion og fragmentering af helheden.

En opstillingsproces synliggøres vores forbundenhed med alt og alle. Når dette bliver virkeligt, bliver konsekvenserne ved at udelukke og ekskludere andre tilgængelige og herved også mulighed for at ændre dem og tage nye og konstruktive skridt.

HVORDAN ARBEJDER MAN?
Ordet "opstilling" peger på, at man eksternaliserer indre temaer og mønstre, ved at udvælge repræsentanter for personer eller elementer, der er relevante for et givent tema. Herefter anbringes de i forhold til hinanden, så man lavet et ydre billede af det indre tema. Dette billede vil i sig selv frembringer ofte betydningsfulde og vigtige informationer om relationen mellem de opstillede personer eller elementer. Disse informationer bruges sammen med de konkrete oplevelser, som repræsentanterne oplever i opstillingen og tilsammen giver det afsæt til en processen mod dybere forløsning og healing.

DET MULTI-GENERATIONELLE PERSPEKTIV
Metoden tager altid afsæt i relevante og betydningsfulde her-og-nu temaer, men ofte har de deres rod i begivenheder tilbage fra tidligere generationer. I vores individualistiske tidsalder med fokus på selvrealisering og personlig udvikling overser vi helt, at vi i langt højere grad er under indflydelse af traumatiske ubearbejdede episoder fra tidligere generationer. I kraft af at de er ubearbejdede indlejres de i familiesystemet og føres på den måde videre til kommende generationer. Dette sker gennem barnets tidlige tilknytningen til forældrene. I denne åbne og inderlige proces, er forældrenes indre emotionelle og psykologiske verden synlig for barnet, som knytter sig til dette mønster uanset indhold.

Nogle af de vanskeligheder vi oplever senere i livet, kan virke uforståelige set i lyset af vores barndom og opvækst, som eksempelvis ved misbrug, kronisk depression, angst, ubegrundet bekymring, selvmordtendenser, psykoser, etc. Ser vi derimod på det fra et multi-generationelt perspektiv, ved eks. at inkludere generationer et par led tilbage, giver det mening og ny forståelse for problematikken. Herved får vi nye og andre muligheder for at kunne gøre noget ved det.

INDHOLD AF UDDANNELSEN
Uddannelse i Familieopstilling og Systemisk Uddannelse er delt op i en Grunduddannelse og ovdrbygnngsuddannelse, som hver strækker sig over 20 dage fordelt på 5 moduler af 4 dages varighed.

For hvert modul vil der være særlige temaer, som formidles og indlæres gennem teori, metodeforståelse, øvelser og praktisk træning. Det forudsættes, at man er indstillet på at arbejde med egne temaer.

Man skal ligeledes være indstillet på, at mødes i øve- og træningsgrupper mellem de enkelte moduler, for at integrere det indlærte stof.

Efter endt uddannelse og evaluering, vil deltagerne være i stand til at udfylde facilitatorrollen.
__________________________

Liv Dhanyo Thommesen
www.humanvision.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Familieopstilling og Systemisk Opstilling - Et grundigt, inspirerende og let omsætteligt uddannelsesforløb.