Psykologi - hvad er psykologiens historie og baggrund


Hvad betyder psykologi oprindeligt?

I klassisk græsk forstand betød Psykologi i Antikken; sjælelære eller læren om sjælelivet. Helt frem til år 1900 var der bred enighed om, at sjælelivet kunne deles op i tre områder: Erkendelse, følelse, vilje.

Det vi i dag betegner som psykoanalyse blev skabt af Sigmund Freud (1856-1939) i 1890’erne. Før da skelnede man ikke imellem psykologi og filosofi, hvilket mange efterfølgende analyser af Freuds samtid viser. At Sigmund Freud så senere hen helligede sig filosofiske metapsykologiske refleksioner er en anden men vigtig historie, da filosofi for Freud hele vejen igennem har været tilstede i kimform.

Det er klart, at de idéer, som førte frem til psykoanalysen, allerede lå i luften i slutningen af det 19. århundrede. Alene den kendsgerning, at Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche og Sigmund Freud alle behandlede de selv samme problemer: angsten, fortvivlelsen og den splittede personlighed og dens fejludvikling, bekræfter, at psykoanalysens og datidens “eksistentielle tænknings” opfattelser af menneskets kriser både opstod af og var løsninger på de samme problemer. Man berøver ikke geniet Freud nogen ære ved at pege på, at næsten alle de specielle tanker, der kom frem ved psykoanalysen, allerede fandtes på en bredere måde hos Nietzsche, og dybere opfattet hos Kierkegaard. Mange af de tanker og indfaldsvinkler, der angår motiver og behov er derfor ikke nye, men stammer fra filosofihistorien.

Den egentlige skelnen mellem filosofi og psykologi opstod først da den del af psykologien, som man kalder psykoanalyse, etablerede sig som særskilt praksis, altså den behandlingsform, som vi kender i dag, hvor klienten møder psykologen eller psykoterapeuten med direkte henblik på at rede trå-dene ud af en personligheds indre, som er gået i hårknude.

Denne fremstilling bestræber sig dog på at holde sig indenfor psykologiens område, da inddragelsen af en egentlig filosofisk indfaldsvinkel hurtigt bliver for omfattende. På den anden side er den filosofiske diskussion om handlingsmotiver og behov dog ikke til at komme udenom når kommer ind på den eksistentielle psykologi.

Hvad er eksistentiel psykologi?

Den eksistentielle psykologi, også kaldet humanistisk psykologi, er stærkt in-spireret af filosofferne Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre begge inspirerede af ikke mindst vores hjemlige Søren Kierkegaard. Læs her om: Humanistisk Psykologi

I dag har den moderne psykologi, og ikke mindst psykologien og psykoanalysen udviklet sig til selvstændige fagvidenskabelige discipliner. Men i begyndelsen var de begge tæt forbundne med Sigmund Freuds landvindinger. I dag er det dog vanskeligt entydigt at bestemme hvor psykologien har sit centrum, da der eksisterer konkurrerende skoler med modstridende og uforenelige opfattelser og grundantagelser.

Sigmund Freud mente at vores handlinger fra barnsben af ofte var styret af ubevidste drifter og motiver, som vi kun igennem en kæmpe indsats fra hvert individs side kunne blive bevidst om. Det er alment kendt, at Freud be-tragtede menneskets “bevidste” ytringer og handlinger, som styret af det ubevidste. Det unikt nye ved Freuds anskuelse var tanken om fortrængning: Det vil sige menneskets iboende nærmest medfødte modstand mod at blive bevidst om sig selv, sine motiver, og handlinger. Det som især var afgørende nyt var at det fortrængte ikke blot var ubevidst, men også det fortrængende, altså den mekanisme, der får os til overhovedet at være i stand til at fortrænge, også er ubevidst.

Det fortrængende, det vil sige det som sorterer noget, man har oplevet, fra, betegnede Freud som overjeget. Mellem psykolog og klient finder der et kodningsarbejde sted, hvorved noget i personen skjules af personen selv. Dette skjulte eller ubevidste bliver inden for psykoanalysen genstand for fortolkning. Fortolkningen af psykoanalysens opdagelser danner baggrund for og har resulteret i de mange forskellige anskuelser, som præger undersøgelsesmetoder såvel som debatten i dag.

Læs også videre herunder om:

Psykologi og motiver - hvad får os til at handle

Hvad er Motivationspsykologi

Hvad er eksistentiel psykologi?

Forskellen mellem bevidste og ubevidste handlinger

Psykologi og konflikter i parforholdet

Psykologi, karakterneuroser og symptomneuroser

Psykologiens Problem

Hvad er erhvervspsykologi

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Psykologi - historie og baggrund. Læs mere