Er mænd og kvinder virkelig forskellige?

For mange af os er ideen om at mænd og kvinder er forskellige og kommunikerer forskelligt en af vores kæreste overbevisninger og noget som vi kan bruge endeløse timer på at diskutere og være fascineret over. ”Mænd er fra Mars... Kvinder er fra Venus... Mænd vil have det ene... Kvinder vil have det andet... Mænd kommunikerer på en måde... Kvinder kommunikerer på en helt anden måde...” og så videre og så videre. Som du sikkert har opdaget er det næsten umuligt at få sig en snak med vennerne eller veninderne om parforhold uden at snakken før eller siden falder på mænd og kvinders mange forskelle.

Men er det virkeligt sandt? Er det sandt at mænd og kvinder er så forskellige som de fleste af os tror?

Hvis du ser nærmere på de grundlæggende iagttagelser af virkelighedens natur og måden sindet fungerer på som jeg beskriver i mine bøger og i mine artikler her på levlykkeligt vil du også se at hver eneste af disse iagttagelser gælder 100% lige meget for både mænd og kvinder.

Iagttagelsen af at alle mennesker i bund og grund søger præcis det samme – nemlig lykke og en ende på lidelse – gælder lige meget for mænd og kvinder. Både mænd og kvinder, i alle kulturer og i alle aldre, ønsker at være lykkelige, og ingen mand eller kvinde ønsker at lide og være ulykkelig. Så denne basale impuls, søgen efter at være lykkelig, er noget der motiverer alle mennesker, uanset deres køn. 

Hvis du ser nærmere på måden sindet fungerer på, vil du også se at sindets natur er præcis den samme for både mænd og kvinder. Sindets natur er at tanker konstant opstår og forsvinder igen. Og når et menneske tror på en tanke oplever det virkningen af denne tanke – på godt og ondt. Og denne ubrydelige mentale mekanisme er 100% ens for både mænd og kvinder.

Den grundlæggende årsag til at vi mennesker lider – nemlig at vores tankegang er ude af harmoni med virkeligheden – gælder også lige meget for både mænd og kvinder.

Og ikke mindst, så kan alle mennesker – både mænd og kvinder – opleve mere lykke, kærlighed og fred ved at bringe deres tankegang i harmoni med virkeligheden.

Så når man ser nærmere på menneskets fundamentale natur opdager man at menneskets natur er fuldstændig ens for alle, uanset deres køn. Når det gælder virkelighedens natur og måden sindet fungerer på er der ikke nogen forskel på mænd og kvinder.

Her er der total ligestilling!

Hvorfor virker det så ofte som om at mænd og kvinder er forskellige?
”Men,” tænker du måske, ”hvis mænd og kvinders grundlæggende natur og måden deres sind fungerer på ikke er forskellige, hvordan kan det så være at det så ofte virker som om at mænd og kvinder er forskellige? Hvordan kan det være at mænd og kvinder ofte ser ud til at tænke, tale og opføre sig forskelligt?”

For at forstå hvordan disse forskelle i måden mænd og kvinder opfører sig på er opstået er vi nødt til at se nærmere på en af de grundlæggende aspekter af måden sindet fungerer på. Og den er at der er en årsag-og-virknings-sammenhæng mellem et menneskes tankegang og dets oplevelser. Tanken er årsag, oplevelsen er virkning. Det vil sige at det som et menneske tror på påvirker hele det menneskes liv, måden det tænker på, måden det taler på, måden det opfører sig på (og denne mekanisme gælder uanset om det mennesket tror på er sandt eller ej). 

Hvis et menneske for eksempel fra det øjeblik det bliver født får at vide at Jorden er flad (af sine forældre, af sine lærere, af sin religion, af samfundet, af medierne) – og mennesket tror på denne overbevisning – hvilken konsekvens har det så for vedkommende? Så har det den konsekvens at han eller hun vil tro at Jorden er flad. Hvilket vil påvirke hele det menneskes måde at tænke, tale og opføre sig på. Måske vil det blive bange for at sejle for langt væk fra kysten, af frygt for at det vil falde ud over kanten og ned i den store intethed (sådan som mennesker rent faktisk troede indtil Christopher Columbus for mere end 500 år siden stillede spørgsmål til denne myte og sejlede over Atlanterhavet til Amerika). Måske vil det menneske tro at Jorden er universets centrum omkring hvilket sol, måne og stjerner drejer. Med andre ord, hele dette menneskes liv vil blive radikalt påvirket af denne overbevisning. Og det uanset om overbevisningen har noget med virkeligheden at gøre eller ej. 

Det samme gælder overbevisningen om at mænd og kvinder er forskellige. Fordi vi mennesker i årtusinder har troet på en kollektiv kønsmyte om at mænd og kvinder er forskellige er denne myte med tiden blevet til en meget stærk selvopfyldende profeti.

Tænk bare på hvordan drenge og piger i vores samfund fra det øjeblik de bliver født bliver programmeret af deres omgivelser til at tro på at mænd og kvinder er forskellige. Allerede mens moderen er gravid bliver ufødte piger kaldt for ”prinsesser” og ”engle”, og efter de er født får de ofte at vide hvor ”små og fine” de er, mens man aldrig siger det samme til drengebørn. Programmeringen fortsætter ofte i daginstitutionerne, hvor pigerne opmuntres til at lege ”prinsesselege”, mens drengene får lov til at slå sig løs i puderummet. Legetøj målrettes også efter kønsstereotyper med forventninger om at piger vil lege ”mor, far og børn lege” mens drenge vil lege med ”noget der kan noget”. Og denne massive kønsprogrammering fortsætter med uformindsket kraft i teenageårene og helt op i voksenalderen, hvor den får tilføjet yderligere brændstof med et hav af teorier, terapeuter, bøger og kurser a la John Grays ”Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus”.

Ny forskning punkterer myten om kønsforskelle
De nyeste undersøgelser indenfor kønsforskning punkterer også myten om kønsforskelle. En af de største og vigtigste undersøgelser i nyere tid om forskellene mellem mænd og kvinder er ”The Gender Similarities Hypothesis” af professor Janet Shibley Hyde, som er professor i psykologi og kvindestudier ved University of Wisconsin i Madison, USA. Undersøgelsen, der første gang blev publiceret i 2005 i det internationale tidsskrift American Psychologist, er baseret på 20 års omfattende videnskabelige studier af de psykologiske forskelle mellem mænd og kvinder. Hyde og hendes kollegers undersøgelse består af hele 46 ”meta-analyser” af forskellene på mænd og kvinder (en meta-analyse er en procedure hvor forskere gennemgår hundredevis, og nogle gange tusindvis, af undersøgelser for at afgøre om en given hypotese er sand eller ej). Med andre ord, professor Hydes undersøgelse er meget omfattende.

Undersøgelsen, som studerede forskellene mellem mænd og kvinder på en bred vifte af områder såsom kommunikation, aggression, lederskab, selvværd, motoriske evner, matematik, seksualitet og meget mere, konkluderede følgende:

”Det slående resultat er at i 30% af tilfældene var forskellene tæt på nul, og i yderligere 48% af tilfældene var forskellene meget små. Med andre ord, i 78% af tilfældene er forskellene mellem mænd og kvinder lille eller tæt på nul.”

Undersøgelsen viste også at i de tilfælde hvor der var forskelle på mænd og kvinder var forskellene som regel moderate og kun i ganske få tilfælde var forskellene store. (Faktisk viste det sig at den største forskel på mænd og kvinder er at mænd kan kaste hurtigere og længere end kvinder.) 

En anden ting som er meget slående ved disse tal er at de fleste meta-analyser i The Gender Similarities Hypothesis undersøgte de såkaldt ”klassiske” kønsforskelle – med andre ord, områder hvor man har ment at kunne sige med stor sikkerhed at der er forskel på kønnene, såsom matematiske evner, kommunikation og aggressiv adfærd. Men i modsætning til den populære (over)tro så viste undersøgelsen at forskellene mellem kønnene på de fleste af af disse ”klassiske” områder enten var tæt på nul eller meget små.

Kønsforskelle er resultatet af social programmering
Ikke nok med at undersøgelsen viste at forskellene på mænd og kvinder i langt de fleste tilfælde enten er næsten ikke-eksisterende eller meget små, i de tilfælde hvor der er forskelle viste undersøgelserne at disse forskelle meget vel kunne være resultatet af social programmering. 

For eksempel viste undersøgelsen at piger generelt får bedre karakterer i matematik end drenge i de mindre klasser, men at dette begynder at ændre sig med årene. Hvad er årsagen til denne gradvise ændring i pigernes og drengenes matematiske evner? Undersøgelsen påpeger at mange forældre, blandt andet på grund af vores kollektive overbevisning om at drenge er bedre og mere egnede til matematik end piger, ofte opmuntrer og støtter drenge langt mere end piger når det gælder deres børns matematiske færdigheder. Og som undersøgelsen også viste kan forældrenes forventninger til deres barns matematiske færdigheder have stor indflydelse på barnets selvtillid og på hvordan det klarer sig i matematik. ”Piger kan miste troen på at de kan få succes på matematisk svære studier eller i matematisk orienterede stillinger, fordi forældre og lærere mener at piger har ringere matematiske evner,” siger Hyde.

Med andre ord, så viste undersøgelsen også at drenge og pigers, og mænd og kvinders styrker og svagheder ikke nødvendigvis er noget man er født med fra naturens hånd, men meget vel kan være resultatet af de kønsfordomme som begge køn bliver opdraget med allerede fra en meget tidlig alder. 

For som undersøgelsen også påpeger, hvis der virkelig er forskel på piger og drenge, og på mænd og kvinder, så burde disse forskelle være ”stabile” – med andre ord, de burde ikke ændre sig i løbet af en mand eller en kvindes levetid. Men som undersøgelsen viste: ”Kønsforskelle bliver større eller mindre på forskellige tidspunkter i ens levealder, og meta-analyse er et kraftfuldt værktøj til at opdage disse tendenser. Kønsforskellenes varierende størrelse i forskellige aldre argumenterer imod forskelsmodellen og forestillinger om at kønsforskelle er store og stabile.”

Kønsforskelle kan skabes og udslettes med simpel manipulation
Undersøgelsen viste også hvordan man med simpel manipulation kan skabe, udslette eller fuldstændig vende kønsforskelle om:

”I et eksperiment bliver mandlige og kvindelige universitetsstuderende med samme matematiske baggrund testet. I den ene gruppe sagde man til testdeltagerne at resultatet af prøven havde vist at der er forskel på kønnene, i den anden gruppe sagde man til testdeltagerne at prøven er kønsretfærdig – at mænd og kvinder har klaret sig lige godt til prøven. I den gruppe hvor deltagerne fik at vide at der ikke var forskel på kønnene klarede mændene og kvinderne testen lige godt. I den gruppe hvor deltagerne forventede at der ville være forskel på kønnene klarede kvinderne sig dårligere end mændene. Med denne simple manipulation af sammenhængen kunne man skabe eller udslette kønsforskelle når det gælder matematiske evner.”

Dette eksperiment er uhyre vigtigt, for det viser hvor hurtigt vores kollektive og personlige fordomme om kønsforskelle kan blive til selvopfyldende profetier der kraftigt kan påvirke et menneskes selvværd og evner.

Lignende eksperimenter på områder såsom aggression og heltemodig adfærd (to områder hvor vi kollektivt tror at mænd er stærkere) og omsorgsfuld adfærd såsom at drage omsorg for børn (et område hvor vi kollektivt tror at kvinder er stærkere) viste på samme måde hvor stor en rolle vores fordomme og forventninger til kønsroller spiller for et menneskes adfærd. 

En anden interessant ting ved disse eksperimenter er at de viste at forskellene mellem mænd og kvinder også varierede alt efter om mændene og kvinderne blev iagttaget (og var klar over at de blev iagttaget) og når de ikke blev iagttaget. For eksempel viste undersøgelsen at mænd, når de blev iagttaget og var klar over at de blev iagttaget, var mere hjælpsomme end kvinder. Men når mændene ikke blev iagttaget, forsvandt denne forskel! Det samme gjaldt undersøgelser af hvor meget kvinder smiler i forhold til mænd. Undersøgelsen viste at når kvinder var klar over at de blev iagttaget, smilede de mere end de gjorde når de ikke var klar over at de blev iagttaget!

Dette er også meget interessant, for det viser at det ikke kun er vores tanker om hvad det vil sige at være mand eller kvinde der påvirker vores adfærd, men også vores tanker omkring hvad vi tror at andre forventer af os som mand eller kvinde der påvirker vores adfærd!

”Konklusionen er klar,” siger Hyde i undersøgelsen, ”Størrelsen på kønsforskelle og endda i hvilken retning de går afhænger af sammenhængen. Disse resultater fremsætter stærke beviser imod forskelsmodellen og dets forestillinger om at psykologiske kønsforskelle er store og stabile.”

Myten om kønsforskelle er ”sundhedsskadelig” for både mænd og kvinder
Ikke nok med at undersøgelsen viste at vores mange kollektive myter om kønsforskelle ikke er baseret på videnskabelige fakta, Hyde påpeger også at det ofte har meget begrænsende og skadelige konsekvenser for både piger og drenge, kvinder og mænd, i vores samfund når vi tror på og lader os styre af disse myter.

En konsekvens af de fuldstændig overdrevne påstånde om forskellen på mænd og kvinder er for eksempel stereotypen om at kvinder er bedre til at yde omsorg end mænd. For mænd resulterer denne overbevisning ofte i at deres omsorgsevne drages i tvivl (både af dem selv og af andre) - selv når det gælder deres egne børn. 

På arbejdsmarkedet betaler kvinder også en særdeles høj pris for denne forestilling. For ikke nok med at man forventer at kvinder skal leve op til arbejdsmarkedets krav om at være kompetent og handlekraftig, man forventer også at kvinder samtidig skal være søde og omsorgsfulde. Hvilket ofte resulterer i at kvinder som lever op til deres professionelle rolle bliver anset for at være uempatiske og ufølsomme, fordi de ikke lever op til den stereotype ide om kvinder som værende omsorgsfulde. Mens det samme slet ikke er tilfældet for mænd på arbejdsmarkedet. Kvindelige ledere bliver også umiddelbart anset for at være lige så gode som deres mandlige sidestykker, mens kvinder der bliver anset for at være ufølsomme og enerådige bliver mødt med langt større kritik end mænd der bliver opfattet på samme måde. ”Stereotypen om at kvinder er omsorgsfulde har alvorlige konsekvenser for kvinder der ikke lever op til denne stereotype på arbejdspladsen,” siger Hyde.

Myten om kønsforskelle er også yderst skadelig for parforholdet
Et andet område hvor undersøgelsen viste at myten om mænd og kvinders forskelligheder ikke blot er usand, men også kan have meget negative konsekvenser, er når det gælder parforhold og kommunikationen mellem mænd og kvinder. En af vores største kollektive parforholdsmyter er myten om at mænd og kvinder kommunikerer vidt forskelligt. En myte der er illustreret ved John Grays mega-bestseller ”Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus”, som siden udgivelsen i 1992 har solgt mere end 30 millioner eksemplarer på verdensplan og er oversat til 40 sprog. Som bogens titel antyder er den baseret på en antagelse om at mænd og kvinder kommunikerer lige så forskelligt som hvis de kom fra to helt forskellige planeter.

Men meget interessant så viste The Gender Similarities Hypothesis at heller ikke når det gælder kommunikation er der forskel på mænd og kvinder. Og undersøgelsen understregede at der ikke er nogen videnskabelige beviser for påstånden om at mænd og kvinder har problemer med at kommunikere med hinanden. 

Men ikke nok med at der ikke noget som helst videnskabeligt belæg for påståndene i Grays bog, Hyde påpeger også at forholdet mellem mænd og kvinder kan lide stor overlast når man overbeviser mænd og kvinder om at de knap taler samme sprog. ”Når der er problemer i parforholdet er god kommunikation afgørende for at løse disse konflikter,” siger Hyde. ”Men hvis kvinder og mænd tror på det som de har fået at vide – nemlig at det næsten er umuligt for dem at kommunikere med hinanden – kan det føre til at de simpelthen opgiver at forsøge at løse konflikten ved hjælp af bedre kommunikation. Terapeuter er nødt til at aflive de fejlagtige overbevisninger om store kønsforskelle.”

Hyde afslutter undersøgelsen med at sige, ”De videnskabelige beviser understøtter ikke forestillingen om at mænd og kvinder har iboende vanskeligheder med at forstå hinanden... Parforholdsterapeuter der baserer deres arbejde på forskelsmodellen bør genoverveje deres teorigrundlag og praksis.”

Og professor Hyde er langt fra alene med sin iagttagelse af at den fejlagtige fremstilling af kønsforskelle i vores samfund ikke blot er uden hold i virkeligheden, men også har meget skadelige konsekvenser for mænd og kvinder i alle aldre. I 2005 udsendte the American Psychological Association (APA) en pressemeddelelse om Hydes undersøgelser hvori der blandt andet stod: ”Påstandene om kønsforskelle kan skade kvinders muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet, forhindre par i at prøve at løse konflikter og problemer med kommunikationen, og forårsage unødvendige forhindringer der skader børn og unges selvværd.”

Hvorfor lever myten om kønsforskelle så stadig i bedste velgående?
Men hvis der ikke er noget videnskabeligt belæg for troen på kønsforskelle, hvorfor er disse fakta så ikke mere alment kendte i vores samfund? Hvorfor lever myten om kønsforskelle, på trods af alle vores såkaldte ”fremskridt” inden for ligestilling, stadig i bedste velgående?

Den amerikanske socialpsykolog og forfatter Daisy Grewal skriver i en nylig artikel i Psychology Today at det er fordi sandheden om kønnene bare ikke sælger lige så godt som myten om kønsforskelle. Derfor vender både medierne og reklameverdenen (og ikke mindst selvhjælpsverdenen!) det blinde øje til sandheden. Myten om kønsforskelle er på en eller anden måde mere ”sexet” end sandheden om kønnenes lighed.

Men hvor sexet er det lige at en kvinde bliver begrænset i sine udfoldelser på arbejdsmarkedet, at der bliver stillet spørgsmål til en mands evne til at være omsorgsfuld over for sine egne børn, at pigers matematiske evner bliver underkendt eller at der går seriøst kludder i mænd og kvinders parforhold fordi de tror at de ikke engang kan kommunikere med hinanden?

Jeg anbefaler varmt at du tjekker The Gender Similarities Hypothesis ud (du kan downloade den på http://www.apa.org/journals/releases/amp606581.pdf). Ikke nok med at undersøgelsen er uhyre fascinerende læsning – den er også begyndelsen på enden for en af vores allerstørste myter nogensinde når det gælder mænd, kvinder og parforhold. For hvem ville du være hvis du ikke længere kunne tro på myten om at mænd og kvinder er forskellige? Ville det ikke radikalt ændre dit syn på dig selv, på din partner og på parforhold?

Så næste gang du er sammen med vennerne og veninderne og snakken falder på parforhold og forskellene mellem mænd og kvinder, kan du sige, ”Hvilke forskelle?”

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Uanset antallet af amerikanske undersøgelser er en af forskellene blandt andet, at mænd - medmindre de er vågne og bevidste, automatisk sætter sig selv først, mens kvinder, medmindre de er vågne og bevidste, automatisk sætter sig selv sidst. Dit indlæg indeholder ordstillingen "mænd og kvinder" 46 gange. Kun 2 gange er der i stedet skrevet "kvinder og mænd". Der er stadig et stykke vej at gå, og der er flere niveauer der skal arbejdes på. Lige så ens, kønnene er på nogle niveauer, lige så dybt, dybt forskellige er de samtidig på andre niveauer. Og har man et helhedsorienteret verdensbillede må det anerkendes, at alle niveauer hører med til billedet. Som stadig ikke er for kønt.
Kære Birgitte, Jeg tror der er meget rigtigt i din iagttagelse af at ”mænd - medmindre de er vågne og bevidste, automatisk sætter sig selv først, mens kvinder, medmindre de er vågne og bevidste, automatisk sætter sig selv sidst.” Spørgsmålet er så om denne forskel har noget med mænd og kvinders virkelige natur at gøre eller om den er resultatet af social programmering. Jeg tror det er det sidste – hvilket professor Hydes store undersøgelse også peger på. Godt set at min artikel indeholder ordstillingen ”mænd og kvinder” 46 gange! Det var faktisk med vilje – for at være konsistent. Men jeg kunne jo lige så godt have lavet ordstillingen omvendt. Det kunne være jeg skulle gøre det...! Du siger at kønnene er dybt forskellige på visse niveauer. På hvilke niveauer er kønnene forskellige? Og er denne forskel (hvis den virkelig er der) kvinder og mænds virkelige natur eller resultatet af social programmering? Kærlig hilsen Tim
Er mænd og kvinder virkelig forskellige?