Videnskab og spiritualitet udspringer fra samme kilde - og det former din skæbne. Læs her hvordan du tager kontrollen

Den virkelighed vi manøvrerer rundt i, giver os ikke altid svar på de spørgsmål vi ønsker at finde svar på. At læne sig op ad videnskaben viser sig ikke altid at være løsningen.

BEVISFØRELSE ER IKKE ALTID BERETTIGET

Hvis du udvælger et tilfældigt fænomen fra vor virkelighed og gør dette til et referencepunkt, vil du være i stand til at skabe et helt videnskabsfelt. Dette felt vil ikke være modsætningsfyldt og vil derfor fejlfrit kunne beskrive en af de mange betydninger af virkeligheden.

For at kunne skabe et helt videnssystem som eksempelvis et afgrænset videnskabsfelt, er det tilstrækkeligt at tage nogle fakta der ikke behøver at være fuldt forståelige, men ikke desto mindre har en plads i systemet. 

F.eks. er kvantefysik baseret på adskillige ikke beviselige sandheder der benævnes postulater. De kan ikke bevises fordi de er fundamentale referencepunkter inden for kvantefysikken, hvilket gør denne gren af videnskaben sandsynlighedsbaseret.

Et mikroobjekt vil i nogle tilfælde opføre sig som en partikel og som en bølge i andre. Fysikere er ikke i stand til at fortolke en sådan dualisme utvetydigt, således accepterer de at det er sådan det fungerer.

Kvantefysikkens postulater er i stand til at imødekomme de enorme variationer af tilstande og former der beskriver vor virkelighed, næsten som de tre blinde mænd i vor parabel ville nå til enighed om at elefanten nogle gange opfører sig som en stolpe og andre gange som en slange. 

Hvis vi beskriver et mikroobjekt og vælger at se det som en partikel, får vi en atommodel som Niels Bohr beskrev den, hvor elektronerne kredser rundt om kernen som planeterne kredser rundt om Solen i vores Solsystem. Hvis vi på den anden side ser en bølge som et mikroobjekts fundamentale karakteristika, vll det ligne en udvisket plet.

Begge modeller virker, de reflekterer kun forskellige og adskilte former i den måde som virkeligheden manifestere sig på. Derfor: Vi får præcis hvad vi vælger. 

Enhver manifestation af virkeligheden kan grundlæggende være et referencepunkt, der skaber et videnssystem og det vil bestemt virke og dermed have sin berettigelse i den verden vi er en del af.

I jagten efter sandheden, har mennesket altid ønsket at forstå den verden det lever i, det har forsøgt at fuldføre dette ved at studere bestemte kendetegn. Den massive videnskabelige videnbase blev skabt ved at beskrive og forklare bestemte naturfænomener, det er således forskellige grene af viden opstod - interessant er så, at disse viser sig ofte i modstrid med hinanden.

 

VIRKELIGHEDENS MANGE ANSIGTER
Verden viser sig i sin natur at være fuldkommen og dog viser den sig altid at fremstå forskelligt. Så mens vi mennesker arbejder hårdt på at undersøge og forklare en fremtræden, er der en anden der dukker op på scenen og modsiger den tidligere.

Videnskaben prøver at forene forskellige manifestationer af virkeligheden, så modsigelser kan fjernes, men dette viser sig ekstremt svært. Kun eet faktum er ikke genstand for nogen tvivl, et faktum der er i stand til at forene og forenkle alle brancher af viden, denne enorme variation af former som vor egen virkelighed forekommer for os: Varianternes afvigelser er vor verdens primære og fundamentale kvalitet. 

Distraheret i forsøget på at forklare de afledte manifestationer, undgår de forskellige tankeskolers tilhængere fakta vedrørende de mangfoldige varianter. Men omvendt, hvad kunne de få ud af ikke at undgå dette?

Denne mangfoldighed tjener som begyndelsen på historien, eller endda som grundlæggende forståelse. Alt der udgår herfra af forskellige grene af viden, er sekundær ift. til denne.

Men ingen synes at bekymre sig om denne diversitet der udgør oprindelsen på al viden, som om den ikke indeholder nogen information overhovedet - men årh jo, det kan du tro den gør - den indeholder nemlig den mest utrolige information som forklarer alle grene af viden! 

Vi er nødt til at anvende varianternes forskelligheder som vores begyndelsespunkt, før vi kan løse gåden omkring alle de forskellige fænomener der manifesterer sig i vor virkelighed. Med andre ord vil vi postulere, at virkeligheden manifesteres i et uendeligt antal muligheder.

Trods den generelle natur i vor påstand, vil vi opdage at den vil afsløre den mest interessante og uventede viden.

Lad os starte ud med den kendsgerning, at alle de måder som vor virkelighed tilkendegiver sig selv på, må have en oprindelse, et sted hvor alle disse mangeartede varianter må eksistere. Hvor står alle disse ’love’ nedfældet?

 DEN SEKTORBASEREDE MATRIX

Verden afslører sig selv som stof der bevæger sig gennem tid og rum og vi ved at hvor der ikke er bevægelse, eksisterer der ikke tid.

Stof der er i bevægelse er underlagt bestemte naturlove som vi eksempelvis kender det med planeterne der kredser om Solen, eller når vi passerer gennem et sving på vejen.
Som vi kan huske fra skolen, er punkter på en funktionsgraf fordelt  i overensstemmelse med en bestemt matematisk formel, vi kan sige at et punkts bevægelse på en graf er understøttet af en foruddefineret funktion.

Men formler og love er kun abstrakte begreber i vores sind, der udelukkende har til formål at lette vores forståelse og for at kunne forklare hvad vi opfatter gennem vore sanser. Det er højst utænkeligt at naturen forsøger at skjule disse love og formler nogen steder, det er ikke en del af naturens orden. 

Hvordan kan vi ellers fastlåse et punkt på en graf?
Vi kan selvfølgelig gemme det præcise koordinat, hvilket allerede er et problem fordi der er en uendelig mængde af disse koordinatpunkter. Her begrænses vor hukommelse fordi den ikke kan rumme en så massiv mængde af information. Men for naturen – ja, her er uendelighed ikke et problem!

For naturen er der ikke et behov for at gøre placeringen og bevægelsen af punkter på en graf almengyldige, ved at anvende formler eller funktioner.

Hvis vi nedbryder en lineær funktion til et uendeligt antal små punkter, vil hvert punkt kunne betragtes som en årsag og hvert efterfølgende punkt som en effekt.
Således kan ethvert materialiseret punkt der bevæger sig gennem tid og rum, ses som en uendelig lang og vedvarende kæde af uendelig små årsager og virkninger. 

Med vor viden forestiller vi os stof i bevægelse ved brug af love, mens naturen rummer dette i sin rene form – nemlig som et uendeligt antal årsager og virkninger.

I bred forstand; så er data vedrørende ethvert muligt fysisk objekt og dets passage langs et uendeligt antal punkter, gemt i et informationsfelt vi refererer til som Varianternes Område.
Dette indeholder information om alt hvad der var, der er og hvad vil blive. 

Varianternes område er en informationsstruktur der er af stoflig basis. Dette uendelige informationsfelt indeholder alle tænkelige varianter  til enhver begivenhed der kunne finde sted. Vi kan sige at Varianternes Område rummer al information. Det er uvæsentligt at prøve at forstå hvorledes al den information er lagret, derimod er det væsentligt at Varianternes Område fungerer som en skabelon – et koordinatsystem for stof i bevægelse gennem Tid og Rum.

Dog indeholder hvert punkt i Varianternes Område dets egen variant af en bestemt begivenhed. For at lette forståelsen skal vi forestille os at en variant består af to elementer, et Manuskript og nogle Opsætninger.

Opsætningerne repræsenterer den eksterne visning eller form for den manifesterede virkelighed, mens manuskriptet beskriver stien hvor stof transporteres. For at gøre alt dette bedre forståeligt, så kan vi opdele Varianternes Område i Sektorer der så hver indeholder egne Manuskripter og Opsætninger. Jo større afstand der er mellem Sektorerne, desto større er forskellen i Manuskripterne og Opsætningerne.

Din skæbne er altså repræsenteret gennem en mangfoldighed af varianter.

 

AT TAGE KONTROL OVER SKÆBNEN
Teoretisk set er der ingen begrænsning i antallet og typer af Manuskripter og Opsætninger der kan eksistere i ens liv, det skyldes at Varianternes Område i sin natur er uendelig. Den mindst betydningsfulde begivenhed kan have indflydelse på en persons fremtidige skæbne. En persons liv er, som al anden transport af stof, intet andet end en kæde af årsager og effekter. I Varianternes Område er en virkning og dens årsag tæt forbundet, den ene følger den anden og således vil Skæbnens enkelte Sektorer forme et menneskes Livsforløb.

Et Manuskript og de tilhørende Opsætninger i et sådant spor, er mere eller mindre af samme natur. Et menneskes Liv flyder jævnt i én retning indtil en begivenhed finder sted der ændrer Manuskripterne og Opsætningerne, herefter tager Skæbnen en drejning  og begynder at bevæge sig langs et andet Livsspor. 

Virkeligheden tilkendegiver sig selv i al dens mangfoldighed, præcist fordi antallet af varianter er uendelig.

Ethvert oprindelsespunkt vil flyde ind i en kæde af årsager og virkninger, når du har valgt dit begyndelsespunkt, vil du modtage en tilsvarende manifestation af virkeligheden. Vi kan sige, at virkeligheden udfolder sig selv langs et Livsspor, afhængig af det valgte begyndelsespunkt. Alle og enhver får hvad hun eller han vælger.

Du har retten til at vælge fordi den uendelige mængde af varianter allerede eksisterer. Ingen afholder dig fra at vælge hvilken skæbne du synes om.
At mestre din egen skæbne betyder ganske enkelt derfor: At tage et valg.

 

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Videnskab og spiritualitet udspringer fra samme kilde. Læs mere