Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Bliv uddannet konfliktmægler og konfliktcoach - 3 moduler a 2 dage i Kbh.

09/03/2020 - 09:00

Lær at støtte andre i at håndtere og løse deres konflikter

Ønsker du at forebygge og håndtere konflikter inden de vokser sig for store og skader både samarbejdet, motivationen og trivslen? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så vil denne uddannelse give dig den nødvendige indsigt og praktiske træning i hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

På uddannelsen til konfliktmægler og konfliktcoach arbejder du bl.a. med hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Målet med uddannelsen er at give dig den nødvendige viden og praktiske træning så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af praktisk træning mellem modulerne. Læs her alt om konliktcoachddannelsen hos Fortuna.
 

Formål og udbytte

På konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen får du en grundig indføring i konflikters væsen – hvorfor konflikter opstår og hvordan de kan op- og nedtrappes. Du lærer at styre en samtaleproces som støtter den konfliktramte i at skabe sig et overblik over konfliktens forskellige aspekter og til at håndtere ubehagelige følelser. Du lærer den konfliktramte at forstå sin egen og modpartens konfliktadfærd og til at se nye veje og muligheder for at håndtere og løse konflikten.

Du træner også metoder og kommunikative værktøjer der støtter og motiverer den konfliktramte til at turde konfrontere den anden part i konflikten på en ligeværdig og konstruktiv måde.

Desuden lærer du at mægle mellem to eller flere parter, og du får en indføring i konfliktmægling og konfliktcoaching i mindre grupper.

På konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsen får du en komplet gennemgang af Fortunas konfliktløsningsmodel. Og du træner alle trinene i den konfliktcoachende samtale. Du vil løbende få feedback på dig selv som konfliktmægler og konfliktcoach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.

Selvom fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, vil du gennem denne uddannelse også opleve at du styrker din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere konflikter som du selv er part i.
 

Konfliktcoach uddannelsens tre moduler

 Konfliktcoach uddannelsens tre moduler

Hvem deltager?

Denne uddannelse til konfliktmægler og konfliktcoach henvender sig til alle som ønsker viden og praktisk træning i professionel konflikthåndtering og -mægling. Du har måske brug for at støtte den ene af parterne i at håndtere en konflikt, eller at fungere som mægler mellem to parter eller mellem grupper og teams. Du kan også selv være part i konflikten og have brug for at få den løst.

Du arbejder fx som leder, projektleder, teamleder, tillidsvalgt, HR-konsulent, konsulent, coach, behandler, rådgiver, underviser eller pædagog, og du ønsker at støtte medarbejdere, kolleger, borgere, elever i at håndtere konfliktfyldte situationer konstruktivt og ligeværdigt.

Efter uddannelsen vil du som professionel konfliktcoach være i stand til at:

 •     opdage og afdække konfliktsignaler hos dig selv og andre
 •     identificere forskellige grader af konfliktbelastninger
 •     coache den konfliktramte til at få indsigt i egen tilstand og konfliktadfærd
 •     støtte og motivere den konfliktramte i at håndtere og løse konflikter med modparten
 •     træne den konfliktramte i at håndtere svære følelser
 •     træne den konfliktramte i at bruge et konfliktdæmpende sprog
 •     gennemføre konfliktmægling (mediation) mellem flere parter i en konflikt
 •     arbejde med at facilitere konfliktmægling i mindre grupper.

Udbytte for din virksomhed

En mæglende tilgang til konflikter kan medvirke til at udvikle en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, der styrker fællesskabet. En tilgang der fremmer at dilemmaer og konfliktfyldte samtaler håndteres på en undersøgende og bæredygtig måde. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed. Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer.

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Underviser på konfliktcoach uddannelsen

Underviser på konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsenPia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i konfliktcoaching og konfliktmægling. Hun har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere konflikter. Pia Hardy er certificeret konfliktløser og mediator og certificeret coach efter international standard. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer med kommunikation og konflikthåndtering på arbejdspladser og i erhvervslivet. Hun er oprindelig uddannet lærer og ingeniør og har en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

 

Hun har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.
Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: karriereudvikling, stresshåndtering og konflikthåndtering Læs mere om karrierecoaching, stresscoaching, og konfliktcoaching hos Fortuna Kurser.

Læs mere om Pia Hardy >>> ...

Små hold med tid til refleksion

På min konfliktmægler og konfliktcoach uddannelse er holdene små for at sikre tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Form og varighed af konfliktcoach uddannelsen

Forløbet strækker sig over 3 moduler á 2 dage. I alt 6 intensive dage der giver mulighed for fordybelse og træning hvor den enkelte deltager kan arbejde med netop de områder der er centrale for at kunne være til stede med parter i konflikt på en upartisk og støttende måde.

På og imellem modulerne trænes de lærte konfliktcoaching-modeller og værktøjer, således at teorien bliver omsat i praksis og integreret til professionel brug.

På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion, rollespil og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer, erfaringer og oplevede konflikter - alt sammen for at gøre kurset så levende og praksisnært som muligt.

Indholdet på konfliktcoach uddannelsens moduler

Modul 1: Grundlæggende konfliktcoaching

På dette modul får du et indgående kendskab til hvad en konflikt er og består af, og hvordan den kan udvikle sig hvis der ikke tages hånd om den i tide.
Du træner Fortunas konfliktcoaching model, og du vil lære at gennemføre konfliktcoachende samtaler. Du arbejder bl.a. med:

1. Hvad en konflikt er – og hvordan den kan eskalere og udvikle sig

2. De typiske reaktionsmønstre i konflikter - din og andres adfærd

3. Afdækning af konfliktens forskellige dimensioner og årsager

4. Hvad udløser konflikten og hvordan skal den tackles?

 •     Et kig på de ydre og indre faktorer der har udløst konflikten
 •     Udforskning af de involverede parters interesser, behov og følelser.

5. Fortunas konfliktcoaching model trin for trin:

 •     Rammesætningen for konfliktcoachingen og den gensidige kontrakt
 •     Afklaring af den konfliktramtes nuværende situation, tilstand og perspektiv
 •     Afdækning af den konfliktramtes følelser, væsentlige behov og ønsker
 •     Formulering af konfliktens kerne og problemstillinger – hvad ønskes løst?
 •     Udforskning af mulige løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
 •     Styrkelse af den konfliktramtes motivationen til at handle
 •     Træning af den konfliktramtes kommunikative og sociale kompetencer.

6. Træning af konfliktcoachens vigtigste kompetencer:

 •     Aktiv, fokuseret og anerkendende lytning
 •     Spørgeteknikker til at styrke den konfliktramtes selvindsigt og handlekraft
 •     Træning i at gennemføre konfliktcoachende samtaler.  
   

Modul 2: Konfliktcoachens udforskning og håndtering af konfliktrummet

På dette modul udforsker du konfliktrummet endnu mere. Du arbejder med at styrke den konfliktramtes kompetencer – både når det gælder håndtering af følelser og evnen til at kommunikere klart, overbevisende og ligeværdigt. Du får også indsigt og træning i mæglingens kunst og dine egne kompetencer og antagelser som konfliktmægler og konfliktcoach. Du arbejder bl.a. med:

1. Træning og styrkelse af den konfliktramtes kompetencer

 •     Håndtere stærke følelser og bevare roen, overblikket og fokus
 •     Om at vælge den rette konfliktstrategi
 •     Sige fra under pres og modstå manipulation
 •     Træning i konfliktdæmpende kommunikation
 •     Styrke gennemslagskraften ved hjælp af krop og stemme.

2. Konfliktmægling

 •     Hvad er konfliktmægling, og hvornår kan det bruges?
 •     Konfliktmæglers rolle før, under og efter mæglingen
 •     Formøder med parterne
 •     Rammesætningen og kontrakten med de involverede parter
 •     Mæglingsmetoden trin for trin
 •     Håndtering af typiske vanskeligheder i mæglings-situationer.

3. Dig som konfliktcoach og mægler

 •     Dine antagelser om konflikter, parterne og processen
 •     Dine egenskaber og kompetencer som mægler.

4. Masser af træning i konfliktcoaching og konfliktmægling.
 

Modul 3: Konfliktcoachen som mægler i grupper

På dette modul får du endnu mere indsigt og træning i hvordan du gennemfører konfliktcoachende samtaler med flere parter og grupper. Dagene vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, masser af øvelser og praktisk træning i metoderne ved hjælp af rollespil. Du arbejder bl.a. med:

1. Konfliktcoaching i grupper

 •     De tre faser i gruppers udvikling
 •     Vigtige værdier for håndtering af gruppe-konflikter

 

2. Metoder til at håndtere gruppeprocesser

 •     Mapping af konflikter
 •     Design af en konfliktløsningsproces
 •     Metoder til at skabe tillid i en gruppe
 •     Formøder med de involverede parter i konflikten
 •     Gennemgang og træning af cirkelmetoden
 •     Den udvidede cirkelmodel til konfliktløsning i grupper
 •     Masser af træning i at konfliktmægle i grupper.

3. Dig som konfliktmægler i grupper

 •     Om at styrke din egen tilstand som konfliktcoach og mægler
 •     Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit liv.

4. Uddannelsens afslutning

 •     Refleksion over din egen udvikling som konfliktmægler og coach
 •     Din egen fremtid som konfliktcoach og mægler – dine mål og ønsker
 •     Afslutning og evaluering af uddannelsen.

 

Datoer 2020
Modul 1: 9-10 mar
Modul 2: 27-28 apr 
Modul 3: 28-29 maj

Modul 1: 14-15 sep 
Modul 2: 19-20 okt
Modul 3: 23-24 nov

Varighed: 3 moduler a 2 dage = 6 dage fra kl. 9-16 alle dage

Pris pr. deltager: 19.800 kr. plus moms

Kursusleder: Pia Hardy

Sted: Ascot Hotel, Studiestræde 61, 1554 København V

Kontakt mig på: ph@fortunakurser.dk eller ring. 20 32 32 69 eller 70 70 79 18

 

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse hos Fortuna Kurser